Klinika dla Małych Zwierząt Wąsiatycz Badania laboratoryjne

 • Zapewniamy najwyższe standardy weterynaryjnej opieki medycznej.

 • Zakres badań laboratoryjnych

  Badania kliniczne są ciągle bardzo istotnym składnikiem w diagnostyce chorób zwierząt, jednak coraz częściej okazuje się, że bazując tylko na nich mamy problem z postawieniem prawidłowej diagnozy. Tutaj nie do przecenienia okazują się dodatkowe badania laboratoryjne, których wynikami posługują się lekarze weterynarii. Znacznie ułatwiają postawienie prawidłowej diagnozy, a tym samym wprowadzenie celowanej, a więc skutecznej terapii.

 • Hematologia

  Ten zestaw analiz łącznie z obrazem mikroskopowym normalnego rozmazu krwi obwodowej pozwala na kompleksową ocenę układu krwiotwórczego. Badania te wchodzą oczywiście w skład pakietu badań oferowanych przez nasze laboratorium.

  Morfologia krwi oznaczana jest na aparaturze IDEXX oraz Mindray i określa:

  • stężenie hemoglobiny; umożliwia ono ocenę niedokrwistości i pozwala na monitorowanie skuteczności leczenia krwią (transfuzji) oraz m.in. ocenę stanów odwodnienia i przewodnienia organizmu.
  • hematokryt; badanie to pozwala na ocenę niedokrwistości oraz poziomu nawodnienia ustroju; ma ono podobną wartość diagnostyczną jak oznaczanie hemoglobiny.
  • liczbę leukocytów; wzrost (leukocytoza) sugeruje odpowiedź układu białokrwinkowego na stany zapalne, infekcje bakteryjne, hematologiczne zespoły rozrostowe itp. Obniżenie (leukopenia) może być skutkiem ciężkich zakażeń bakteryjnych i wirusowych, wyrazem spadku odporności, zaburzeń na etapie odnowy białokrwinkowej.
  • liczba płytek krwi; może wyjaśnić m.in. przyczynę wybroczyn, sączenia się z ran itp.
  • procentowego rozkładu krwinek białych; pozwala na wstępną ocenę układu białokrwinkowego.

  Kompleksowej oceny układu krwiotwórczego dopełnia manualny rozmaz krwi obwodowej zwany inaczej leukocytogramem. Rozmaz krwi obwodowej w żargonie laboratoryjnym oznacza mikroskopowe badanie preparatu krwi wybarwionego odpowiednimi odczynnikami. Prawidłowa interpretacja obrazu mikroskopowego leukocytogramu wymaga od analityka sporego doświadczenia i wiedzy oraz skrupulatności i precyzji podczas oceny preparatu.

  Rzetelnie oceniany rozmaz powinien zawierać opis morfologiczny krwinek czerwonych i krwinek płytkowych oraz skład krwinek białych. Pozwala on na diagnostykę i różnicowanie niedokrwistości, białaczek szpikowych i limfoblastycznych, przerzutów nowotworowych złośliwych do szpiku itp.

  Nasze laboratorium może poszczycić się również skuteczną diagnostyką (i dużą wykrywalnością) babeszjozy. Zdecydowana większość przypadków babeszjozy u psów jest wywołana przez Babesia canis, rzadziej przez Babesia gibsoni. Źródłem zarażenia, a w następstwie zachorowania są kleszcze. Wykonanie manualnego rozmazu krwi obwodowej w kierunku Babesia canis oraz i dodatni wynik umożliwia szybkie zastosowanie skutecznej farmakoterapii, a w rezultacie wyleczenie psa.

 • Badania biochemiczne

  Zaburzenia biochemiczne będące przyczyną choroby mogą rozwijać się z różną dynamiką dając mniejsze lub większe odzwierciedlenie w wynikach badań laboratoryjnych. Wyjaśnienie podstaw biochemicznych stanów zdrowia i stanów chorobowych jest przeważnie podstawą racjonalnego leczenia. Dlatego też właściwie wykorzystane wyników badań biochemicznych staje się cenną pomocą we wczesnym rozpoznaniu, trafnym zdiagnozowaniu i właściwym leczeniu wielu jednostek chorobowych.
  W skład pakietu badań biochemicznych wykonywanych w naszym laboratorium wchodzi:

  • ALT;
  • ST;
  • fosfataza zasadowa ALP;
  • kinaza fosfokreatynowa (CPK);
  • amylaza;
  • bilirubina całkowita;
  • białko całkowite;
  • albuminy;
  • cholesterol;
  • trójglicerydy;
  • glukoza;
  • mocznik;
  • kreatynina;
  • wapń;
  • fosfor;
  • chlorki.

  W/w badania wykonywane są na aparaturze fotometrycznej firmy „Pointe Scientific”.

 • Badanie moczu

  Końcowe produkty przemian ustrojowych są usuwane z organizmu głównie z moczem i kałem. Ilość oraz skład chemiczny wydalanego moczu jest zmienny i uzależniony od stanu czynnościowego nerek oraz od stężenia substancji chemicznych we krwi.

  Podstawowych informacji o funkcjonowaniu nerek dostarczają badania właściwości fizycznych oraz biochemicznych moczu. Dodatkowo badanie osadu moczu może być bardzo istotnym wskaźnikiem w badaniach diagnostycznych dysfunkcji nerek. Niekiedy ważne jest precyzyjne określenie ciężaru właściwego moczu. W naszej Klinice badanie to wykonuje się za pomocą refraktometru. Tak precyzyjny pomiar niezbędny jest m.in. w różnicowaniu moczówki prostej u psów i kotów.

 • Badania parazytologiczne

  „Dziwne” zachowanie się czworonoga (np. „saneczkowanie”), brak apetytu lub wprost przeciwnie wilczy apetyt, a mimo to utrata wagi to tylko niektóre symptomy, które powinny skłonić nas do wykonania badań parazytologicznych. Obraz kliniczny chorób pasożytniczych jest na ogół mało specyficzny, dlatego też podstawą rozpoznania większości chorób inwazyjnych (pasożytniczych) jest bezpośrednie lub pośrednie stwierdzenie obecności pasożyta. Nawet w przypadkach, gdy doświadczony lekarz weterynarii potrafi uchwycić objawy mówiące o istnieniu inwazji określonych pasożytów, takie rozpoznanie powinno być potwierdzone dodatnim wynikiem badania parazytologicznego kału.

  W diagnostyce inwazji pasożytniczych istnieją dwa zasadnicze problemy: wykrycie i rozpoznanie pasożyta oraz ustalenie związku między obecnością inwazji, a objawami chorobowymi. Identyfikacja gatunku pasożyta wymaga od badającego kał nie tylko biegłości i doświadczenia w rozpoznawaniu pasożyta, ale również znajomości biologii pasożyta odpowiedzialnego za inwazję.

 • Histopatologia

  Wśród bogatego wachlarza specjalistycznych badań diagnostycznych oferowanych przez naszą Klinikę ważne miejsce zajmują badania histopatologiczne, zwłaszcza, że zakres wykorzystania diagnostycznego i znaczenia histopatologii w codziennej praktyce weterynaryjnej nieustannie rośnie.

  Przedmiotem badań histopatologicznych są usunięte chirurgicznie narządy lub części narządów, wycinki tkankowe oraz odrębne zmiany patologiczne specjalnie pobrane w trakcie zabiegów chirurgicznych nazywane biopsją.

  Histopatologia zwana inaczej histologią patologiczną zajmuje się badaniem i rozpoznawaniem zjawisk na poziomie mikroskopowym zachodzących w komórkach i tkankach organizmu przy różnego rodzaju schorzeniach. Badanie histopatologiczne materiału tkankowego ma szczególnie dużą wartość diagnostyczną głównie w rozpoznawaniu chorób nowotworowych, wielu schorzeń o podłożu zapalnym i zwyrodnieniowym, a także przy monitorowaniu postępów leczenia oraz przy stwierdzaniu przyczyny zgonu (badanie sekcyjne).

  Dodatkową zaletą tego rodzaju badań przy zmianach o podłożu nowotworowym jest odróżnienie nie tylko guzów złośliwych od łagodnych, lecz pozwala też na dokładne określenie typu histologicznego nowotworu lub stopnia jego zróżnicowania.

Skontaktuj się z nami

Klinika czynna 24h / 7dni
Telefon: 61 823 09 97, 61 828 56 01, SMS 799 448 116
e-mail: lp.tewnilkajcpecer